Eaštrai an BARUIN MUNCHAUSEN [Eachtrai an Bharuin Munchausen]
a° Clia°: C˛lušt foillsiŰte Daiňdis [Ath Cliath: Colucht Foillsighte Daibhis], 191~
Leaňai■ na Leanňai. ľ 1. [Leabhair na Leanbhai. - 1]
Heft; Format 12,4 x 18; 32 Seiten
Picti˙■ a■ Gaš Lea°anaš {Bilder auf jeder Seite}
Irland    [SCH 191_/20